Serkan AYAN ÖZGEÇMİŞ

1996 yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2000 yılında 3. derece ile mezun olan Serkan Ayan, 2000-2001 döneminde İzmir Barosunda avukatlık stajını tamamladı.
Ocak 2002’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanan Ayan, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde, 2003 yılında Yüksek Lisansını tamamladı ve “Evlilik Birliğinin Korunması” adını taşıyan bu çalışması, Türkiye Barolar Birliği tarafından kitap olarak yayınlandı.

Serkan Ayan 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde doktora eğitimine başladı. “İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü” konulu doktora tezi için, 2006-2007 döneminde Almanya’nın Köln Üniversitesinde bulundu. Bu çalışması, Seçkin Yayıncılık tarafından 2008 yılında kitap olarak yayınlandı.

2011 ve 2012 yılları yaz aylarında üçer aylık sürelerle bulunduğu Almanya Freiburg Üniversitesinde doçentlik tezi olan Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu adlı çalışmasını tamamladı ve bu çalışmasıyla Eylül 2014 tarihinde medeni hukuk doçenti ünvanını elde etti.

Halen Medeni Hukuk ABD öğretim üyeliğini ve Adalet Meslek Yüksekokulu müdürlüğünü yürütmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Aile Hukuku, Miras Hukuku, İnşaat Hukuku ve Borçlar Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Evlilik Birliğinin Korunması, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara 2004.
 • İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008.
 • Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu, Adalet Yayıncılık, Ankara 2013.
 • Türk Medeni Hukuk Mevzuatı C.I 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015.
 • Kefalet Sözleşmesi, Adalet Yayıncılık, Ankara 2018.


B. Kitap Bölümleri / Ortak Yazarlı Kitaplar
 • “Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan Faiz ile İlgili Düzenlemelerin Değerlendirilmesi” B.1 Ankara 2013. (Murat Aydoğdu ile birlikte ortak eser)
 • “Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan Faiz ile İlgili Düzenlemelerin Değerlendirilmesi” B.2 Ankara 2014. (Murat Aydoğdu ile birlikte ortak eser) “İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu”, Bölüm adı: (TBK m.99 Ödeme) B.1, İstanbul 2017.
 • “İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu C.I Genel Hükümler”, Bölüm adı: (TBK m.99 Ödeme) B.2, İstanbul 2018.
 • “İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu C.II Özel Borç İlişkileri”, Bölüm adı: (TBK 583-588 Kefalet Sözleşmesi) B.2, İstanbul 2018.


C. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler
 • “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” (AÜHFD 80. Yıl Armağanı, C.54, S.4, Ankara 2005, s. 431–487).
 • “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Hak Sahipliği” (Fikret Eren Armağanı, s.193-236, Ankara 2006).
 • “Hukukî Yönden Aile İçi Şiddet” (Legal Hukuk Dergisi, s. 415-445, İstanbul 2006).
 • “Emeğini ve Gelirini Aileye Özgüleyen Altsoyun Denkleştirme Alacağı ve Almanya Örneği”, (DEÜHFD, C.12, S.1, İzmir 2010, s. 25-83).
 • “Olumlu Miras Sözleşmelerinin İçeriğine Aykırı Hukuki İşlemlere İtiraza Yönelik Medeni Kanun’un 527 / II Hükmünün Anlamı” (Terazi Hukuk Dergisi (58), 14-33).
 • “6012 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesi Gereğince Borçlunun Temerrüdü”, (Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, DEÜHFD, C.12, Özel Sayı, 2010, (Basım Yılı 2012) s. 717-793).
 • “Anayasa Mahkemesi Kararları ve Çocuklar ile Kadının Soyadına İlişkin Değişiklik Tasarısı Taslağı Işığında Soyadının İlk Kez Edinilmesi, Kendiliğinden Değişmesi ve Değiştirilmesi”, (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVI, Yıl 2012, S. 4, s. 19-90).
 • “Yabancı Para Borçlarının İfası” (Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, 1, s. 535-598).
 • “Kiracının Kira Sözleşmesinden Doğan Borçlarının Kefaletle Teminat Altına Alınması” (DEÜHFD. Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, 19, s. 295-348).
 • “Kefilin Sorumluluğunun Koşulları ve Kapsamına İlişkin Bazı Hukuki Sorunlar” (İzmir Barosu Dergisi, 2017(3), 181-197)
 • “Genel İşlem Koşulları Yönünden Türk Borçlar Kanunu ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Karşılaştırılması” (Tüketici Hukuku Konferansı 5-6 Aralık2015 Makaleler-Tebliğler, 105-117).
 • “6284 Sayılı Kanuna Göre Aile İçi Şiddet Kavramı ve Kanunun Kapsamı” (1. Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi, 126-137).
 • “Medeni Hukuk Hükümlerine Göre Kadının Malvarlığı Yönünden Korunması” (1. Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi, 117-125).


II. Tebliğler
 • DEÜHF ve DEHAMER’in düzenlediği, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Eğitim Semineri’nde sunulan “Eser Sözleşmesi ve Kefalet Sözleşmesi” konulu tebliğ İzmir 2012.
 • SYK. ile TAA.’nin düzenlediği, Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerinde sunulan “Kefalet Sözleşmesi ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü” konulu tebliğ, 8-9 Kasım 2012 Antalya.
 • HSYK. ile TAA.’nin düzenlediği, Türk Borçlar Kanunu Tanıtım Seminerinde sunulan “Kefalet Sözleşmesi” konulu tebliğ, 8-12 Ekim 2012 Mardin.
 • DEÜHF, DEHAMER ve TTB İzmir Şubesince düzenlenen Güncel Olgular Işığında Tıp Hukuku Sempozyumunda sunulan “Aydınlatılmış Onam” konulu tebliğ, 06.03.2012 İzmir.
 • İzmir Barosu’nun organize ettiği, “Aile İçi Şiddetle Mücadele” konulu sempozyumda “Aile İçi Şiddet” konulu tebliğ, İzmir 2006
 • Yerel Gündem 21 “Aile İçi Şiddetle Mücadele” çalışma grubunun yürüttüğü eğitim çalışması kapsamında, 2006 yılı içinde, çeşitli meslek gruplarına yönelik eğitim çalışmalarında “Aile İçi Şiddet” konulu tebliğler.
 • “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları Sempozyumu”, 24 Kasım 2009, Salı, sa.10.00-17.00, “Medenî Hukuk Açısından Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları” isimli Bildiri, (Sempozyum kitapçığında/broşüründe özet olarak yayınlanmıştır (ÖZDAMAR, Demet/ ÖNCÜ, Özge/AYAN, Serkan/KAHVECİ, Nalan/TUNCER, Senar/TÜRKMEN, Ahmet ile birlikte).